Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
 • Opdrachtnemer: SAMENZICHT Consultancy, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 63771896, de (rechts-)persoon die beroepshalve de Opdracht bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht, vermogen en de eisen van goed vakmanschap;
 • Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren voor te leveren producten en diensten;
 • Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken;
 • Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer om een Overeenkomst met deze aan te gaan;
 • Opdracht: iedere gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan Opdrachtgever;
 • Consultancyopdracht: de Overeenkomst tot het geven van advies met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Interim-managementopdracht: de Overeenkomst tot het tijdelijk vervullen van een functie of van leidinggevende taken, in de lijn of in een staffunctie of in een projectstructuur, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen.
 • Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
 • Werkdag: twee dagdelen van vier uren, dan wel het aantal gewerkte uren, al naargelang is overeenkomen.
 • Schade: alle directe en indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte gevolg- en/of vertragingschade en/of direct/indirect verlies door schade van derden.
 • Materialen: alle door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

Alle definities zoals omschreven in dit artikel, kunnen zowel in enkelvoud als meervoud worden gebruikt in het vervolg van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige Algemene Voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede op de hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk is afgeweken. De fysieke aanvang van de Overeenkomst houdt aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.
 3. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen Algemene Voorwaarden heeft geen effect, tenzij Opdrachtgever voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen Overeenkomst tot stand komen, voordat hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Offertes en alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in deze een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de Offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een Offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de Offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde Offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
Artikel 4. Prijzen, tarieven en kosten
 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland, exclusief dienstreizen, exclusief overige onkosten van Opdrachtnemer, exclusief declaraties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat van de Opdracht per periode van een maand een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.
 4. Opdrachtnemer brengt bij Opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in rekening, tenzij daarover van tevoren tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 5. Tussentijdse veranderingen die Opdrachtnemer noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 8. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht door ondertekening door Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met een toelichting op de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven, tenzij anders door Partijen is bepaald. De in Overeenkomst genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Mocht de Overeenkomst niet binnen 30 dagen na de fysieke aanvang van de Opdracht door Opdrachtgever ondertekend zijn, dan zal de inhoud van de Offerte als tussen Partijen overeengekomen gelden.
 2. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de veronderstelling dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig zal zijn voor de geldelijke nakoming van Overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van Overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is echter wel gerechtigd om in deze situatie zijn werkzaamheden op te schorten, totdat aan voornoemde vordering door Opdrachtgever is voldaan.
 5. De Opdracht wordt aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met Opdrachtnemer samenwerkt of in zijn dienst een beroep uitoefent. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. Indien binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat Opdrachtgever schriftelijk goedkeuring heeft verleend voor de daaraan voorafgaande fase(n).
 7. Bij de uitvoering van een Interim-managementopdracht zal Opdrachtnemer bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen, nadat in gezamenlijk overleg overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden, budgetten c.q. begrotingen en alsdan slechts binnen de grenzen van deze budgetten c.q. begrotingen. Opdrachtgever zal zorg dragen voor het schriftelijk formaliseren van genoemde overeenstemming.
 8. Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan Opdrachtnemer toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen.
 9. Partijen zullen gedurende de uitvoering van de Opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.
 10. Partijen zullen, op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, direct en onverwijld met elkaar in overleg treden in de navolgende situaties:
  • Indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht;
  • Indien Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;
  • Indien een verschil van mening wordt geconstateerd over de wijze van uitvoering van de Opdracht.

  Indien vervolgens beëindiging of wijziging van de Opdracht gewenst is, zullen deze beëindiging dan wel wijzigingen slechts overeenkomstig artikel 12.11. respectievelijk artikel 7.1. van deze Algemene Voorwaarden plaatsvinden.

 11. Partijen zullen, op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, direct en onverwijld met elkaar in overleg treden, indien door Opdrachtgever wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van financiële, juridische, fiscale en sociaal­economische aard, waaronder tenminste de navolgende omstandigheden zijn begrepen, teneinde te bepalen of voortzetting van de Opdracht nog wel kan plaatsvinden:
  • Indien wordt vastgesteld of vermoed, dat fraude is of wordt gepleegd;
  • Indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of salarisbetalingen e.d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan;
  • Indien elementaire controlesystemen ontbreken in geautomatiseerde systemen;
  • Indien Opdrachtnemer gedwongen wordt te handelen in strijd met het bepaalde in artikel 12.10. van deze Algemene Voorwaarden;
  • Indien schending van andere wettelijke bepalingen plaatsvindt;
  • Indien er sprake is van (belangrijke) ontwikkelingen welke de bedrijfsvoering van Opdrachtgever essentieel kunnen beïnvloeden.

  Indien vervolgens beëindiging of wijziging van de Opdracht gewenst is, zullen deze beëindiging dan wel wijzigingen slechts overeenkomstig artikel 12.11. respectievelijk artikel 7.1. van deze Algemene Voorwaarden plaatsvinden.

 12. Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer onverwijld geïnformeerd worden indien, vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
 13. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.
 14. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een Opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.
 15. Bij het beëindigen van de Opdracht wordt door Opdrachtnemer een voortgangs- dan wel eindrapportage uitgebracht.
Artikel 7. Wijziging in de Opdracht
 1. Indien tijdens uitvoering van een Opdracht blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de Opdracht (bijvoor­beeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïn­vloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de Opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Opdrachtnemer het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Opdracht in rekening mogen brengen.
 4. Veranderingen die in een reeds verstrekte Opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.
 5. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
Artikel 8. Medewerking en verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte Opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internet- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Opdrachtnemer daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 7. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
Artikel 9. (Op)levering
 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en gangbare gedragsregels. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door hem ingeschakelde derden worden geleverd.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 11. Duur en beëindiging van de Opdracht
 1. Consultancyopdrachten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door Partijen.
 2. Is binnen de looptijd van een Consultancyopdracht een uitvoeringstermijn opgenomen voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan dient dit te worden aangemerkt als een indicatieve termijn. Opdrachtnemer dient bij ruime overschrijding van de uitvoeringstermijn schriftelijk in gebreke gesteld te worden door Opdrachtgever.
 3. Interim-managementopdrachten worden per definitie aangegaan voor bepaalde tijd.
 4. Interim-managementopdrachten worden na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand voor het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde Opdracht wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.
 5. Partijen zijn gerechtigd de Opdracht gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.
Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. In afwijking van artikel 11.5. kunnen Partijen de Opdracht per aangetekend schrijven tussentijds, zonder inachtneming van een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, indien:
  • de wederpartij niet in staat is om haar schulden te voldoen;
  • op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • de wederpartij een (buitengerechtelijk) schuldeiserakkoord aanbiedt;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend;
  • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of hij deze aanvraagt;
  • de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt c.q. geliquideerd;
  • conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij;
  • het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de wederpartij door de andere partij redelijkerwijs aannemelijk wordt geacht;
  • of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 16.2. van deze Algemene Voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 7. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.
 8. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die hij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
 9. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 10. Opdrachtgever legt aan Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
 11. Opdrachtnemer heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien sprake is van een van de in artikelen 6.10. of 6.11. van deze Algemene Voorwaarden genoemde omstandigheden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en deze zal voorafgegaan worden of gevolgd worden door het gezamenlijk overleg zoals genoemd in artikel 6.9. van deze Algemene Voorwaarden.
 12. Ieder van de Partijen heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen vijf werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. Indien een van de Partijen de Overeenkomst opzegt overeenkomstig de artikelen 12.8., 12.10., 12.11., 12.12. van deze Algemene Voorwaarden, is deze Partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 13. Bij beëindiging van de Opdracht dienen Partijen alle in hun bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij, onverwijld aan die andere Partij ter hand te stellen.
 14. De vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • omstandigheden die na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gekomen en die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Opdrachtnemer Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende wordt bevonden door Opdrachtnemer.
 15. In de bij het voorgaande lid van dit artikel vermelde situaties is Opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
 16. Indien Opdrachtnemer na aanvaarding van een Opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, is hij gerechtigd verdere uitvoering op te schorten c.q. van verdere uitvoering af te zien.
Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
 1. Opdrachtnemer declareert per periode van een maand de door hem in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
Artikel 14. Reclames en onderzoek
 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter zijner keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 15. Overmacht
 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
Artikel 16. Beperking aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor Schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht.
 2. Niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht (exclusief omzetbelasting).
 3. In aanvulling op hetgeen vermeld is in de voorgaande leden van dit artikel, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan 20 dagen, de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter hoogte van het honorarium dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is ten aanzien van de laatste 20 dagen waarop Opdrachtnemer werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van Opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de Overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
Artikel 17. Geheimhouding
 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, met uitzondering van informatie die publiekelijk bekend is. Deze verplichting geldt zowel gedurende de Opdracht als na beëindiging daarvan.
 2. Partijen zullen passende maatregelen nemen om vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door hen in te schakelen derden en medewerkers in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden op zijn website (www.samenzicht.nl), sociale media, zoals LinkedIn, en aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaringen van Opdrachtnemer.
Artikel 18. Intellectueel eigendom
 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte materialen zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht heeft voldaan. Door Opdrachtnemer verstrekte materialen mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 19. Vrijwaring derden
 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 20. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 21. Contractovername
 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
Artikel 22. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer, zal de rechten en de bevoegdheden van Opdrachtnemer onder de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 23. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 24. Nawerking

De bepalingen van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen blijven binden.

Artikel 25. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 26. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en forumkeuze
 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 27. Slotbepalingen
 1. Van de Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Contact

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Menu